Stadgar

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN ”ECO FASHION”

§ 1 Syfte

”Eco Fashion” är en ideell förening som har målet att främja ett ekologiskt hållbart samhälle samt betonar människors lika värde. Syftet med denna förening kan delas upp i följande delar:

• Att vara ett nätverk för olika aktörer och engagerade inom området för ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor.

• Att stödja en större tillgänglighet för ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor och därmed främja en hållbar konsumtion. Detta kan ske genom att föreningen ordnar events, medverkar i mässor eller genom annan utåtriktad verksamhet för att nå ut till fler konsumenter. Föreningen förespråkar hållbara varor ur olika perspektiv avseende såväl nyproduktion som re-design och secondhand samt verksamheter såsom lagningsservice och klädutlåning. Allt under mottot Reduce, Re-use, Recycle.

• Att sprida information till den breda allmänheten om ekologiskt och etiskt hållbara kläder, textilier, accessoarer samt därtill hörande varor. Detta kan ske genom olika projekt såsom events, mässor, föreläsningar, utgivelse av broschyrer, publicering av tidskrift etc.

Allt eventuellt överskott skall användas direkt i föreningens verksamhet.

§ 2 Medlemskap

Medlem är den fysiska person eller juridiska personer som vill verka i enlighet föreningens syfte, se § 1 samt har erlagt fastställd medlemsavgift. Detta kan göras genom betalning till föreningens konto eller kontant.

§ 3 Medlemsavgift

En engångsavgift upptas för att bli medlem i föreningen. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelse

Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Föreningens styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt högst fem suppleanter. Vid årsmötet väljs nya styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Vid efterföljande styrelsemöte fastställs varje ledamots roll och arbetsuppgifter i styrelsen.

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen åläggs att

– verkställa beslut av årsmötet

– ta beslut i frågor som inte bedöms kräva årsmötesbeslut

– förvalta förenings tillgångar

– utse firmatecknare

– årligen redovisa verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

– upprätta verksamhetsplan

– yttra sig över motioner som kommit in till föreningsstämman

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då en majoritet av styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan inom sig välja arbetsutskott. Utskottet åläggs att handlägga de ärenden som styrelsen delegerar till detta.

§ 5 Säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg men verkar över hela Sverige.

§ 6 Årsmöte/ Medlemsmöte

Årsmöte/medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmöte/medlemsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande-, besluts- och rösträtt. Årsmöte/medlemsmöte fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Varje medlem har en röst.

Årsmöte skall äga rum inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse utgår via e-post till alla medlemmar senast en månad före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

– val av ordförande och sekreterare för mötet

– val av justerare och sekreterare tillika rösträknare

– fastställande av dagordning

– prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

– behandling och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

– verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

– beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

– fastställande av medlemsavgifter

– behandling av inkomna motioner och förslag till beslut från styrelsen samt följande beslut av styrelsen i dessa ärenden

– val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

– val av intern revisor

– val av valberedning

– övriga frågor

Motion till årsmöte/medlemsmöte kan väckas av en enskild medlem och skall vara inkommen till styrelsen senast två veckor före årsmöte/medlemsmöte.

§ 7 Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, projektmedel, gåvor, bidrag, fondmedel samt andra källor såsom intäkter från evenemang och liknande.

§ 8 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt i övrigt efter vad styrelsen beslutar.

§ 10 Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3-dels majoritet vid ett ordinarie årsmöte.

§ 11 Uteslutning

Styrelsen beslutar om medlem skall uteslutas ur föreningen om denna motverkat föreningens syfte samt brutit mot stadgarna.

§ 12 Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten varav ett årsmöte. Om föreningen till följd av upplösningen likvideras beslutar styrelsen hur föreningens tillgångar skall disponeras. Eventuella tillgångar skall vid upplösningen dock tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.